Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej są stosowane przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „RODO”), które określają nowe ramy prawne dla ochrony danych osobowych. Celem wprowadzenia zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych było założenie, aby ochrona danych osobowych była skuteczniejsza, dlatego nowe przepisy w szczególności wzmacniają i doprecyzowują prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe i decydujących o przetwarzaniu. Jedną ze zmian jest rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane.
Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest jeden z podmiotów wymienionych poniżej, który zakupił wierzytelność w stosunku do Państwa od wierzyciela pierwotnego. Nazwa i dane kontaktowe Administratora zostały Państwu przekazane wraz z pierwszą korespondencją skierowaną do Państwa po nabyciu wierzytelności.
  a) Axfina Polska S.A. (dawniej: Raport S.A.) (adres do korespondencji: ul. Władysława Andersa 22, 75-015 Koszalin) z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16A.
  b) Raport Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej: Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków, Nr RFI: 898
  c) Raport 3 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej: Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków, Nr RFI: 764
  d) Raport 6 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej: Raport 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków
  f) Raport 11 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej: Raport 11 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków
  g) Fast Finance Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej: FAST FINANCE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków, Nr RFI: 691
  h) FORUM Wierzytelności Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej: FORUM WIERZYTELNOŚCI + Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków, Nr RFI: 1660
  i) Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-057) przy Pl. Dąbrowskiego 1
  j) Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-057) przy Pl. Dąbrowskiego 1
  k) TELEKOM II FDM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Koszalinie (75-015) przy ul. Władysława Andersa 22

Więcej informacji o zmianie nazw administratorów znajduje się w komunikatach strony – zobacz.

 1. Podmiot przetwarzający
  Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, który działa w imieniu i na polecenie jednego z Administratorów wskazanych w ust. 1 punktach b)-e) powyżej, w celu zarządzania wierzytelnościami jest:
  Axfina Polska S.A. (adres do korespondencji: ul. Władysława Andersa 22, 75 – 015 Koszalin) z siedzibą w Warszawie (02 – 092) przy ul. ul. Żwirki i Wigury 16A, Dane kontaktowe: tel. 943446660, e-mail: sekretariat@axfina.pl
 2. Inspektor ochrony danych osobowych
  Z inspektorem ochrony danych osobowych (Maciejem Jeleń) powołanym przez Axfina Polska S.A. można się kontaktować listownie na adres: Axfina Polska S.A., ul. Andersa 22, 75 – 015 Koszalin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: inspektor@axfina.pl.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzana w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami przysługującymi Administratorowi, w tym dochodzenia roszczeń wynikających z wierzytelności jakie Administrator posiada wobec Państwa (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych właściwymi przepisami prawa, w szczególności takich jak archiwizacja danych i dokumentów, rozpatrywanie skarg, prowadzenie rozliczeń oraz dkumentowanie dokonanych wpłat (art. 6 pkt 1 lit. c RODO).
 4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych (prawnie uzasadnione interesy)
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń wynikających z zarządzanych wierzytelności.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 pkt 1 lit. c RODO.
 5. Źródło pochodzenia danych osobowych
  Dane osobowe zostały pozyskane od wierzycieli pierwotnych (świadczących usług m.in.: telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe) na podstawie umowy cesji wierzytelności (nazwa wierzyciela pierwotnego i data zawarcia umowy cesji została przekazana Państwu w pierwszym piśmie wysłanym do Państwa po nabyciu wierzytelności).
  Aktualne dane kontaktowe mogły zostać pozyskane od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny pozyskiwaniem danych kontaktowych do osób fizycznych (usługa Skip Tracing).
 6. Kategoria danych osobowych
  Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i adresowe, zobowiązania oraz wydatki, wypłacalność, reklamacje, nagrania rozmów telefonicznych, informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych, dane pozyskane w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych, dane dotyczące kar administracyjnych, zawód i zatrudnienie, wynagrodzenie.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  a) podmioty w stosunku do których istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
  b) podmiot przetwarzający, z którym Administrator zawarł umowę zlecenia zarządzania wierzytelnościami (wskazany w pkt 2),
  c) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, transportowe, kurierskie i pocztowe, skanowania korespondencji i archiwizacji, informatyczne (w tym dostawcy systemów i rozwiązań informatycznych), skip tracingu (pozyskiwanie aktualnych danych kontaktowych), depozytariusz Funduszu oraz Biura Informacji Gospodarczych,
  d) inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i Podmiotu przetwarzającego, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  e) podmioty nabywające wierzytelność.
 8. Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/organizacji międzynarodowej.
 9. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dochodzenia roszczeń, tj. prowadzenia postępowania pozasądowego, sądowego oraz egzekucyjnego. Po tym terminie dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie zobowiązany na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego oraz przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 10. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
  a) Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy dane zostały zebrane na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
  b) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 12. Zgodność z przepisami prawa
  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o:
  a) RODO,
  b) krajowe przepisy o ochronie danych osobowych,
  c) procedury wewnętrzne ochrony danych Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.

Jednocześnie informujemy, iż zarówno Administrator, jak i Podmiot Przetwarzający działają na podstawie szczegółowo opracowanych procedur oraz środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, bądź nieuprawnioną ingerencją. Wszelkie osoby działające z upoważnienia Administratora, Podmiotu Przetwarzającego są odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych, działają na podstawie stosownego upoważnienia i są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych danych osobowych. Ustanowione przez Administratora oraz Podmiot Przetwarzający środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w obszarze ich działalności umożliwiają realną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej.